navigace

Jak postupovat při rozvodu?

Jak postupovat při rozvodu?

V případě, kdy manželé již nejsou schopni spolu sdílet společnou domácnost, jsou přesvědčeni, že je manželství natolik rozvráceno, že nelze očekávat jeho obnovení, přistupují k rozvodu jejich manželství.

V případě, kdy manželé již nejsou schopni spolu sdílet společnou domácnost, jsou přesvědčeni, že je manželství natolik rozvráceno, že nelze očekávat jeho obnovení, přistupují k rozvodu jejich manželství.

Manželství je možné rozvést dvěma způsoby, a to tzv. „sporně“ a „nesporně“.

V případě, kdy jsou manželé schopni se na podmínkách rozvodu dohodnout, jedná se o rozvod nesporný. V případě, kdy jakákoliv dohoda mezi manželi není možná, nezbývá než přikročit ke spornému rozvodu manželství. Jak již z logiky věci vyplývá, nezbývá vždy než doporučit rozvod mírnějšího rázu, kdy se manželé na rozvodu dohodnou a splní veškeré zákonem stanovené podmínky.

Nesporný rozvod

K nespornému rozvodu manželství lze přistoupit za předpokladu, kdy se manžel připojí k návrhu druhého z manželů na rozvod manželství, přičemž ke dni zahájení řízení o rozvod manželství (podáním návrhu na rozvod) trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí. Aby se mohlo jednat o tzv. nesporný rozvod, musí být splněny další zákonné podmínky. Manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se musí dohodnout na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a tuto dohodu musí schválit soud. Zároveň se manželé musí dohodnout na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

V případě nesporného rozvodu soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství a manželství na základě shodného projevu vůle obou manželů rozvede.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že k tzv. nespornému rozvodu manželství může dojít teprve tehdy, kdy:

  • manželství trvalo alespoň 1 rok,
  • manželé spolu déle jak půl roku nežijí,
  • manželé spolu uzavřeli dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství a tato dohoda byla pravomocně schválena soudem,
  • manželé spolu uzavřeli dohodu o úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu manželství.

Sporný rozvod

Druhým možným způsobem jak manželství rozvést představuje tzv. sporný rozvod. Jedná se o případy, kdy se manželé nejsou schopni dohodnout na způsobu upravení poměrů k nezletilým dětem, na rozvodu jako takovém, případně na způsobu vypořádání společného jmění manželství, bydlení po rozvodu manželství případně vzájemného výživného pro dobu po rozvodu manželství. V takovém případě nezbývá, než zahájit řízení o úpravu poměrů k nezletilým dětem, kde se budou tyto poměry zjišťovat a upravovat. Jedná se o úpravu péče, výživy a případně styku rodičů k dětem. Jakmile soud v této věci rozhodne a rozsudek nabyde právní moci, posléze bude moci být přikročeno k rozvodu manželství. Pro potřeby tohoto způsobu rozvodu manželství tedy není třeba disponovat uzavřenou dohodou o úpravě majetkových poměrů manželů.

Rozvodové řízení je návrhovým řízení. Řízení o rozvod manželství je tedy zahájeno okamžikem doručení návrhu na rozvod manželství soudu. V rámci tohoto řízení soud zjišťuje existenci rozvratu manželství, včetně příčin tohoto rozvratu. V případě, kdy soud dospěje k závěru, že je manželství trvale rozvráceno, přičemž nelze očekávat jeho obnovu a zároveň bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilým dětem manželů, soud manželství rozvede. Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, může soud dospět k závěru, že manželství nemůže být rozvedeno, neboť by byl rozvod v rozporu:

  1. se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo
  2. se zájmem manžela, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel, a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

V ostatních případech soud manželství rozvede. V rámci řízení o rozvod manželství soud nezkoumá majetkové poměry manželů, ani nedochází k vypořádání společného jmění manželů. Jak již bylo naznačeno výše, úprava majetkových poměrů bude předmětem samostatného soudního řízení.

V návaznosti na výše uvedené je tedy zřejmé, že nelze než se snažit doporučit klientům, aby v případě, kdy již spolu nejsou schopni tvořit společnou domácnost a jejich manželství je nenávratně rozvráceno, aby v takovém případě jak se říká „vzali rozum do hrsti“ a na veškerých podmínkách rozvodu se dohodli.


0 komentářů

  1. # Jméno komentujícího

    Tento komentář čeká na schválení

Přidat komentář