navigace

Co je to společné jmění manželů?

Co je to společné jmění manželů?

Manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. V takovém případě si manželé upraví rovněž zpravidla své povinnosti a práva týkající se již existujícího společného jmění.

Společné jmění manželů představuje jmění nabyté za doby trvání manželství jedním či oběma manželi, není-li jeho rozsah smluvně upraven. Společné jmění manželů tedy vzniká neprodleně po uzavření manželství a k jeho zániku dochází zpravidla rozvodem manželství (dále k zániku dochází např. smrtí jednoho z manželů, atd.). Práva a povinnosti spojená se společným jměním manželů náleží oběma manželům společně a nerozdílně.

Manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. V takovém případě si manželé upraví rovněž zpravidla své povinnosti a práva týkající se již existujícího společného jmění. Smlouva o úpravě manželského majetkového práva vyžaduje formu veřejné listiny (notářského zápisu). Smluvní režim majetkového režimu manželů tedy sepisuje notář.

Společné jmění manželů může být smluvně upraveno následovně:

 • Společné jmění manželů může být upraveno v režimu oddělených jmění. V tomto režimu smí manžel nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela. Majetek takto nabytý za doby trvání manželství náleží tomu z manželů, který jej nabyl.
 • V režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství.
 • V režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění.

Režim společného jmění manželů může být dále založený rozhodnutím soudu, je-li pro to závažný důvod.

Společné jmění manželů zaniká rozvodem manželství. Po zániku společného jmění manželů je nezbytné toto jmění vypořádat. Vypořádání je možné provést dohodou či v rámci soudního řízení rozhodnutím soudu. V případě, kdy se manželé nejsou schopni na vypořádání společného jmění manželů dohodnout, je nezbytné zahájit soudní řízení. Toto řízení musí být zahájeno do tří let ode dne zániku společného jmění manželů (např. rozvodem manželství). Pokud v této lhůtě nebude návrh podán, jsou:

 • hmotné věci movité ve vlastnictví toho z manželů, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastní užívá,
 • ostatní hmotné věci movité a nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou manželů, přičemž jejich podíly jsou stejné,
 • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma manželům, přičemž opět jejich podíly jsou stejné.

V rámci soudního řízení o vypořádání společného jmění manželů se pro vypořádání použijí následující pravidla:

 • podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
 • každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,
 • každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,
 • přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,
 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

Výše uvedená pravidla pro vypořádání jmění manželů v rámci soudního řízení nejsou závazná pro případnou dohodu obou manželů, na jejímž základě dojde k vypořádání společného jmění. V rámci dohody manželů může být společné jmění vypořádáno dle potřeb a zájmů manželů. V takovém případě soud dohodu o vypořádání schválí, aniž by zjišťoval, zda dohoda obsahuje veškerý majetek představující společné jmění a jakým způsobem bude tento mezi manželi vypořádán.

JUDr. Barbora Grubnerová
Grubner & Partners s.r.o., advokátní kancelář


0 komentářů

Přidat komentář