navigace

Co byste měli vědět o předmanželské smlouvě?

Co byste měli vědět o předmanželské smlouvě?

Předmanželská smlouva bývá v povědomí veřejnosti zapsána jako pojistka pro případ rozvodu manželství. Je pravdou, že předmanželská smlouva může řízení o rozvodu značně zrychlit a zjednodušit, nicméně její využití je mnohem všestrannější.

Institut předmanželské smlouvy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) spojuje se vznikem manželství vznik manželského majetkového režimu, tzv. společného jmění, a stanovuje jeho rozsah a obsah. Zákon ale současně manželům umožňuje, aby si svůj majetkový režim uspořádali odchylně od dané úpravy tak, aby co nejlépe vyhovoval jejich potřebám. Sjednají-li takovou smlouvu snoubenci před uzavřením sňatku, hovoříme o tzv. předmanželské smlouvě.

Předmanželská smlouva bývá v povědomí veřejnosti zapsána jako pojistka pro případ rozvodu manželství. Je pravdou, že předmanželská smlouva může řízení o rozvodu značně zrychlit a zjednodušit, nicméně její využití je mnohem všestrannější. Tento institut by měl snoubencům pomoci s uspořádáním majetkových poměrů spíše po dobu trvání manželství. K tomu občanský zákoník dává na výběr ze čtyř druhů majetkových režimů. Režimem oddělených jmění je vznik společného jmění zcela vyloučen a po uzavření manželství oba manželé nadále hospodaří se svým výlučným majetkem. Režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství také vylučuje existenci společného jmění v průběhu manželství, ale spojuje jeho vznik s okamžikem zániku manželství (rozvodem či smrtí manžela). Ačkoliv tedy manželé hospodařili se svým majetkem každý zvlášť, při zániku manželství je třeba jejich společné jmění vypořádat, jakoby po celou dobu existovalo. Režimy rozšíření a zúžení společného jmění neovlivňují vznik, ale snoubenci si mohou stanovit, co ze zákonného rozsahu společného jmění vyjmou, nebo co do něj naopak zahrnou. V zásadě si lze v předmanželské smlouvě ujednat cokoliv s výjimkou omezení vybavení rodinné domácnosti, vyloučení schopnosti manžela zabezpečovat rodinu, omezení práv třetích osob bez jejich souhlasu. Dále je možné stanovit pravidla správy majetku, tzn. který manžel bude společné jmění spravovat a jakým způsobem. V neposlední řadě je možné předmanželskou smlouvou uspořádat majetkové poměry pro případ smrti, přičemž v této části se při dědickém řízení bude smlouva považovat za smlouvu dědickou.

Předmanželskou smlouvu je třeba sepsat před notářem ve formě notářského zápisu a listina je poté zanesena do evidence Notářské komory. Účinnost smlouvy se váže výhradně na uzavření manželství, tudíž pokud snoubenci od sňatku upustí, smlouva mezi nimi nevyvolá žádné právní účinky. Na žádost smluvních stran může být předmanželská smlouva evidována také ve veřejném rejstříku Notářské komory a takto uveřejněná smlouva je nadále závazná i pro třetí osoby. Dohoda o majetkovém režimu uzavřená před vznikem manželství není nezvratným krokem a vše, co si snoubenci ujednají, se během manželství dá změnit. Podmínkou je pouze dodržet formu nové dohody, tedy uzavřít ji opět před notářem.

Ať uvažujete o uspořádání majetkových poměrů před uzavřením sňatku, či potřebujete upravit režim společného jmění v manželství, můžete se s důvěrou obrátit na naši advokátní kancelář. Tým našich advokátů je připraven navrhnout pro Vás řešení na míru a připravit veškeré podklady potřebné k jednání před notářem.

JUDr. Martin Grubner
pro GRUBNER & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář


0 komentářů

Přidat komentář